นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข้อมูล
ติดต่อสอบถาม 054 237286
แผนพัฒนาและงบประมาณ
 • แผนพัฒนาเทศบาล
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  • แผนพัฒนาสามปี
  • ประกาศใช้แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • งบประมาณ
  • รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง
  • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 • ผลการดำเนินงาน
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
  • รายงานกิจการประจำปี
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • รายงานงบประมาณรายรับ
  • รายงานงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
http://www.lampangcity.go.th/Report_Strategic/strategicplan02.php
รายงานกิจการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการ