นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ดูข่าวทั้งหมด คลิกตรงนี้
ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
แต่งตั้งรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในภารกิจงานของศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์บริการ ๒๔ ชั่วโมง
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
26 มกราคม 2560
อ่านต่อ keyboard_arrow_right